המשמעות של מינוי אפוטרופוס


מוסד האפוטרופסות שואף להעניק הגנה למי שעלול להיפגע בשל חוסר כשירותו להגן על עצמו. מוסד זה נועד לדאוג לאנשים חריגים ומוגבלים, למנוע פגיעה בהם, להבטיח את זכויותיהם ולהעניק להם סיוע ועזרה לשם הבטחת שלומם, בריאותם, גופם ורכושם.

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב 1962 הינו החוק הרלוונטי לעניינם של חסויים ומגדיר כיצד על אפוטרופוס לחסוי להתנהל במסגרת תפקידו.

ס' 80 לחוק: "חסוי" – מי שבית המשפט מינה לו אפוטרופוס לפי סעיף 33, או מי שבית המשפט רשאי למנות לו אפוטרופוס כאמור, והוא אף כשעדיין לא הוברר אם נתקיימו התנאים למינוי, הכל לפי העניין;

מושגי יסוד:

כשרות משפטית – הכרה ביכולת של אדם לבצע פעולות משפטיות ולדאוג לצרכיו ולענייניו.

חסוי – כאמור בחוק, הינו אדם שבית משפט מינה לו אפוטרופוס.

פסול דין – זהו אדם ללא כשרות משפטית (בדרך כלל עסקינן בבני אדם עם בעיות נפשיות קשות או ליקוי שכלי קשה).

לחסוי יש כשרות משפטית מלאה ולפסול דין אין כשרות משפטית. לשניהם ניתן כמובן למנות

אפוטרופוס.

אפוטרופוס – אדם או גוף אשר מתמנה על ידי בית משפט לקבל החלטות עבור אדם אחר ולדאוג לענייניו.

אפוטרופוס טבעי – עד גיל 18 הוריו של האדם הם האפוטרופוסים הטבעיים של האדם. החל מגיל 18 ניתן לשמש כאפוטרופוס לאדם רק במינוי של בית משפט.

אפוטרופוס לעניינים אישיים (לענייני גוף) תפקידו לדאוג לחסוי ל:

 • מקום מגורים

 • צרכים גופניים (מזון ביגוד וכו').

 • צרכים רפואיים.

 • תעסוקה

 • צרכים נפשיים, חברתיים ורוחניים

אפוטרופוס לענייני רכוש – אחראי לדאוג לרכושו של החסוי לטובתו של החסוי:

 • ניהול חשבון הבנק והנכסים של האדם

 • מיצוי זכויות כספיות של האדם (כגון הגשת תביעה כלכלית)

 • הגנה מפני ניצול כלכלי

 • פיתוח היכולת של האדם להתנהל באופן עצמאי מבחינה כלכלית

 • אישור הוצאות לצרך שיפור רווחת האדם

באילו מקרים ממנה בית-המשפט לענייני משפחה אפוטרופוס?

בית-המשפט ממנה אפוטרופוס – בין היתר – במקרים הבאים:

 • לקטין (מתחת לגיל 18) שבשל סיבות שונות הוריו אינם מסוגלים למלא את חובתם כלפיו.

 • לאדם שבית-המשפט הכריז עליו כ"פסול דין", אם בית-המשפט מוצא שאותו אדם אינו מסוגל לדאוג לענייניו בגלל מחלת נפש או ליקוי שכלי.

 • לאדם שאינו יכול (באופן קבוע או זמני) לדאוג לענייניו או לחלק מהם.

מי מגיש את הבקשה למינוי אפוטרופוס?

בקשה למינוי אפוטרופוס יכולה להיות מוגשת על ידי:

 • קרוב משפחה (אח, אחות, הורה של הורה, אח או אחות של הורה [דוד או דודה], בן זוג או בת זוג של הורה) של החסוי.

 • היועץ המשפטי לממשלה, באמצעות משרד הרווחה - במקרים שבהם אין קרוב משפחה או אדם אחר המבקש להתמנות לאפוטרופוס לאדם עם פיגור שכלי.

איפה מוגשת הבקשה להתמנות לאפוטרופוס?

• הבקשה תוגש על ידי בני המשפחה לבית-המשפט לענייני משפחה שבמחוז המגורים של החסוי.

מקום מגורי החסוי?

האפוטרופוס רשאי להחזיק בחסוי (לגור איתו) ולקבוע את מקום מגוריו והוא מוסמך לייצגו (בתנאי שבית-המשפט לא הגביל את תפקידו)

אם החסוי מתגורר בדיור חוץ ביתי:

 • האפוטרופוס חייב להקפיד על שמירת קשר רציף עם מנהלי מסגרת הדיור, לצורך קבלת דיווח ולצורך הגנה על החסוי ודאגה למצבו הבריאותי וקיום כל צרכיו של החסוי.

 • אפוטרופוס לא יממן מכספי החסוי דברים שחובת אספקתם חלה על מסגרת הדיור.

 • על האפוטרופוס לבקר את החסוי פעם בחודש לפחות.

 • לצורך מימון הוצאותיו של האפוטרופוס, לשמירת הקשר עם החסוי ולרכישות רווחה שונות (כגון נסיעות ומתנות) עבור החסוי הנמצא במסגרת דיור חוץ ביתי יושארו בידי האפוטרופוס 20% מקצבת הנכות.

מידי שנה וכן בסיום תפקידו חייב האפוטרופוס לרכוש להגיש לאפוטרופוס הכללי דין וחשבון על פעולותיו הכולל פרטים על התקבולים והתשלומים שנעשו בתקופת הדו"ח ופרטים אחרים הקשורים לניהול רכוש החסוי, בצירוף אסמכתאות מתאימות .

לכתבות נוספות>>

ליצירת קשר>>

#אפוטרופוס #חסוי #ביתמשפטלעיניינימשפחה