מהו תפקיד של מנהל עיזבון?


מה הוא עזבון? מי ממנה מנהל עיזבון? מה תפקידו? מה כוללת האחריות? האם הוא מקבל שכר ואיך הוא מתפטר?

בכל עת לאחר מות המוריש וכל עוד לא התמנה מנהל עזבון רשאי בית-המשפט, לפי בקשת מעוניין בדבר או מיוזמת עצמו, לנקוט אמצעים מתאימים על מנת לשמור על העיזבון או על זכויות בעיזבון, לרבות עיכוב זמני של פעולות בנכסי העיזבון, מתן צו למכירתם של נכסים שבעיזבון ומינוי מנהל-עיזבון זמני.

מה הוא עיזבון?

בחוק הירושה אין הגדרה לעיזבון.

עזבון אינו מהווה גוף משפטי. לפי דיני הירושה, עם מותו של אדם, עובר רכושו ליורשיו, כלומר אין מצב של רכוש "משוטט". הבעיה, שבמקרים רבים טרם הוכרזו היורשים (למשל כאשר לא ניתן עדיין צו קיום צוואה ויש או שיש סכסוך בין היורשים לגבי חלקם בירושת המנוח) ובעיה זו נפטרת על ידי העיזבון.

כל עוד נעשה בירור פרוצדורלי מי היורשים, בתקופה זו, הרכוש שהיה למוריש (למעט מספר חריגים כגון קופות גמל למשל) הוא עיזבון עד למועד "נפילת הירושה", קרי קביעה מי היורש.

מתי קם הצורך למנות מנהל לעיזבון?

מטרת המינוי של מנהל עיזבון הינה למלא את החלל שנוצר מיום הפטירה ועד לקביעת הזהות של היורשים. בשלב זה מתמנה מנהל עיזבון זמני, שתפקידו מסתיים עם מתן צו ירושה או צו קיום צוואה, אולם, כאשר יש צורך בהמשך ניהול העיזבון גם לאחר קבלת צו קיום צוואה ו/או צו ירושה ממנים מנהל עזבון "קבוע".

מינוי מנהל עיזבון אינו חובה על פי הדין, ובדרך כלל כאשר נקבעים זהות היורשים, זכאים הם לנהל את הרכוש שהם קיבלו בעצמם ואין כל צורך במינוי מנהל עיזבון, אך יש מצבים (למשל הוראות שנתנו בצוואה לגבי אופן ניהול הרכוש) אשר מחייבים מינוי מנהל עיזבון, או כאשר מדובר בהיקף עזבון שניהולו או חלוקתו מעורר מחלוקות בין היורשים, או כאשר יש צורך לשמור על זכויותיהם של קטינים או חסויים בעיזבון.

מי ממנה מנהל לעיזבון?

בית המשפט הוא המוסמך, לפי בקשת מעוניין בדבר, למנות, בצו, מנהל עיזבון זמני או קבוע. גם לרשם לענייני ירושה סמכות למנות מנהל עיזבון על פי תנאים ספציפיים הקבועים בחוק, אולם, לרשם לענייני ירושה אין סמכות למנות מנהל עיזבון זמני.

מי יכול להיות מנהל עיזבון?

למנהל עיזבון יכול להתמנות יחיד או תאגיד או האפוטרופוס הכללי. לצורך ניהול העיזבון יתמנה רק מי שנתן הסכמתו למינוי והודיע על כך לבית המשפט או לרשם לענייני ירושה על פי העניין.

במקרים בהם קבע המוריש בצוואתו אדם שיבצע צוואתו או שינהל עיזבונו, ימנה בית המשפט או הרשם לענייני ירושה, לפי העניין, אותו אדם כמנהל עיזבון, זולת אם אינו יכול או אינו מסכים לקבל את המינוי או שבית המשפט או הרשם לענייני ירושה משוכנע, מטעמים מיוחדים שיירשמו, שיש סיבות מיוחדות שלא למנותו.

מהם תפקידיו של מנהל העיזבון?

  • מנהל עזבון חייב, בכפוף להוראות בית המשפט, לכנס את נכסי העיזבון, לנהל את העיזבון, לסלק את חובות העיזבון, לחלק את יתרת העיזבון בין היורשים, לפי צו ירושה או צו קיום צוואה, ולעשות כל דבר אחר הדרוש לביצועם של צו ירושה או של צו קיום צוואה.

  • על מנהל העיזבון להשקיע את כספי העיזבון שאינם דרושים לצרכי הנהלתו השוטפים, חייב מנהל העזבון להחזיקם או להשקיעם כדרוש על מנת לשמור על ערכם.

  • על מנהל עיזבון להגיש לאפוטרופוס הכללי דין-וחשבון בנוגע לנכסים ולכספים שניהל בעיזבון, ולמסור לאפוטרופוס הכללי ידיעות מלאות לפי דרישתו בנוגע לעיזבון.

מהי כוללת אחריות מנהל העיזבון ?

מנהל עיזבון אחראי לנזק שגרם עקב הפרת חובתו כמנהל עיזבון, אולם, בית-המשפט רשאי לפטור את מנהל העיזבון מאחריותו, כולה או מקצתה, אם הוא יוכיח שפעל בתום-לב ונתכוון למילוי תפקידיו.

האם מנהל העיזבון מקבל שכר?

בית-המשפט רשאי לפסוק למנהל עיזבון שכר לפי כללים שקבע שר המשפטים בתקנות.

האם ניתן להתפטר מתפקיד ניהול עיזבון?

(א) מנהל עיזבון רשאי, על-ידי הודעה בכתב לבית-המשפט, להתפטר מתפקידו והוא חייב לקבל את אישור בית המשפט להתפטרות.

(ב) בית-המשפט רשאי, לפי בקשת מעוניין בדבר, או מיוזמת עצמו, לפטר מנהל עיזבון אם לא מילא תפקידו כראוי או אם ראה בית-המשפט סיבה אחרת לפיטוריו.

(ג) משרתו של מנהל עיזבון פוקעת אם אישר בית-המשפט שסיים תפקיד.

עו"ד דניאל ויגלר בעל ידע משפטי רחב וניסיון מקצועי רב בטיפול בתיקים מורכבים ובמתן ייעוץ וייצוג משפטי בכל הנוגע לענייני ירושה, צוואה, ניהול עיזבונות, וטיפול בהליכי התנגדות לצווי ירושה וצווי קיום צוואה בבית המשפט.

עו"ד דניאל ויגלר מעניק לכול לקוח שירות אישי ומקצועי הלקוח ומתאים עבורו את האסטרטגיה המתאימה והיעילה ביותר, לצורך ניהול ההליכים המשפטיים לקבלת התוצאה האופטימלית.

ליצירת קשר ותיאום פגישת ייעוץ>>>

לכתבות והמאמרים של עו"ד דניאל ויגלר >>

#עיזבון #ירושות #צוואות #מנהלעיזבון