top of page

חלוקת רכוש בגירושין


חלוקת רכוש בגירושין, עו"ד דניאל ויגלר

חלוקת הרכוש הינה נושא מורכב ורגיש אשר מהווה במקרים רבים את ליבת המחלוקת בהליך הגירושין. הרי כל אחד מבני הזוג רוצה להגיע לתוצאות האופטימליות ולהמשיך בחייו ברווחה כלכלית, תוך שלחלוקת הרכוש השפעה רבה לכך.

מהו חוק יחסי ממון?

סעיף 5(א) לחוק יחסי ממון קובע בהוראותיו את הכלל לאיזון משאבים בין בני זוג, לפיו עם התרת הנישואין, או בפקיעתם, זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שווים של כלל נכסי בני הזוג.

המחוקק קבע חריג לכלל זה, אשר מצוי בהוראות סעיף 8(2) לחוק יחסי ממון, המקנה לביהמ"ש סמכות לסטות מהכלל הקבוע בנסיבות מיוחדות, וזאת במקרים בהם חוסר האיזון בולט באופן מיוחד. יש לציין כי שימוש בסעיף זה אינו שכיח.

מה נכלל בהגדרת הרכוש?

הרכוש כולל בתוכו את כל הרכוש שנצבר החל מיום הנישואין ועד למועד בו חיי הזוגיות הסתיימו (המכונה "מועד הקרע"). ברוב המקרים מדובר בנדל"ן, רכבים, חסכונות משותפים, זכויות סוציאליות, עסקים וחברות כמו גם המיטלטלין של הצדדים אשר לעיתים הינו יקר ערך. יש לציין שנדל"ן הרשום על שם שני הצדדים מחולק לעיתים רבות בהליך של פירוק שיתוף.

מה לא ניתן לחלוקה?

רכוש שהיה בבעלות מי מהצדדים טרם חתונתם. מתנות או ירושות שניתנו במהלך נישואין.

יש להדגיש, שאומנם רכוש זה על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג אינו ניתן לחלוקה, אך התנהלות הצדדים במהלך חיי הנישואין עלולה להביא לכך שביהמ"ש יפסוק שגם רכוש זה יחולק בין הצדדים בעת גירושין, ומכאן החשיבות שיש להסכם ממון אשר מטרתו, בין השאר, היא להגן באופן מוחלט על רכוש שהיה בבעלות מי מהצדדים טרם הנישואין, מתנות וירושות.

למי נתונה הסמכות לדון בעניין חלוקת הרכוש?

החוק במדינת ישראל חילק את הסמכויות לדון בענייני משפחה לשתי ערכאות מקבילות: בית המשפט לענייני משפחה מצד אחד, ובית הדין הרבני מצד אחר. סמכויות אלו יכולות להיות סמכויות דיון ייחודיות (דוגמת גירושין, שהיא סמכות בלעדית של בית הדין הדתי) או סמכויות דיון מקבילות (למשל סוגיית רכוש או מזונות).

יש להדגיש, ששתי הערכאות אינן יכולות לדון בו זמנית באותו הנושא, לכן הערכאה הראשונה אשר אליה תוגש התביעה תהיה זו אשר תקבל את הסמכות לדון במחלוקות בין בני הזוג. אם מוגשת תביעת גירושין בבית הדין הרבני והתובע כורך את ענייני הרכוש בתביעת הגירושין אזי הסמכות נתונה לבית הדין הרבני. אך אם הוגשה תביעת רכוש לבית המשפט לענייני משפחה קודם – לא תהא סמכות לבית הדין הרבני לדון בענייני הרכוש. לפרטים נוספים אודות מרוץ הסמכויות>>

מה הדין לגבי חובות שנצברו לבני הזוג?

חובות שנצברו במהלך הנישואין נחשבים כחובות משותפים, פרט לחובות שאין אפשרות לשייכם לתא המשפחתי בשום אופן (כגון חובות בשל הימורים הנוגדים את החוק וכו'). אם אחד מבני הזוג צבר חוב לצד שלישי, אין לצד זה זכות תביעה כנגד בן זוגו של החייב אלא אם יוכיח אחרת , דבר אשר דינו מורכב על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בהליך גירושין.

כיצד מחלקים בפועל את הרכוש?

  1. בדיקת כל הנכסים והזכויות הרשומים על שני הצדדים לרבות שווים, וזאת לעיתים באמצעות מומחים, כגון רואי חשבון, אקטוארים, שמאיים ומומחים להערכת שווי חברות.

  2. ביצוע הבחנה בין רכוש שהוא בר חלוקה לבין רכוש שעל פי הוראות חוק יחסי ממון אינו בר חלוקה.

  3. קביעת "מועד הקרע" – מה "מועד הקרע" שממנו ואילך נפסקת צבירת הרכוש המשותפת שהחלה במועד נישואיי בני הזוג, לאחריו כל צד כבר צובר רכוש בנפרד.

  4. רכוש הרשום על שני הצדדים מן הסתם מחולק בחלקים שווים בניהם ואילו לגבי הזכויות והנכסים שרשומים על כל צד בנפרד מתבצע איזון משאבים על מנת לחלקו בצורה שווה.

עו"ד דניאל ויגלר מתמחה בדיני משפחה, בעל מיומנות, ידע וניסיון רב ומקצועי בתיקים מורכבים בתחום דיני המשפחה והירושה בכל הערכאות המשפטיות.

bottom of page