top of page

ועדת שניט שיתוף וחלוקה של האחריות ההורית


בשנת 2005 מונתה והוועדה הציבורית לנושא "אחריות הורית בגירושין" בראשות פרופ' דן שניט, אשר למסקנותיה השפעות רבות בפסיקות בתי המשפט בסוגיית המשמורת וזמני השהות. ועדת שניט התבקשה לבחון את הכללים הקיימים ביחס לשיתוף ולחלוקה של האחריות ההורית בתקופת הגירושין ולאחריה שקבועים בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ואת יישומם בפרקטיקה הנוהגת בבתי המשפט לענייני המשפחה ובבתי הדין הדתיים.

עיקרי המלצותיה של הוועדה:

  • עיגון בחוק של זכויות הילד ביחסים שבין הילד לבין הוריו, לאור אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד משנת 1989 אשר מדינת ישראל אשררה בשנת 1991. בין הזכויות האלה, כלולה זכותו של הילד לקשר עם הוריו ובני משפחתו גם כאשר הוריו נפרדו.

  • קביעה בחוק של תפיסת האחריות ההורית על פי האמנה, במקום האפוטרופסות של ההורים שבחוק הנוכחי. על פי תפיסה זו, לשני ההורים יחד הסמכות לדאוג למימוש זכויות הילד, לרבות כאשר ההורים נפרדו.

  • קביעה בחוק של עיקרון טובת הילד על פי האמנה, כשיקול ראשון במעלה, שינחה את ההורים ואת בית המשפט למשפחה או בית דין דתי כאשר ההורים אינם מגיעים להסכמה, בעניין אופן מימוש זכויות הילד על ידי הוריו.

  • ביטול "חזקת הגיל הרך" היות וזכותו של הילד היא ששני הוריו יהיו אחראים לגידולו ולהתפתחותו ושיהיה לו קשר אישי, ישיר ורציף עם כל אחד מהם, אין לפי החוק המוצע מקום להמשיך את החזקה הנוהגת כיום לפיה ילד עד גיל שש יהיה בחזקת האם. לכן, קובע החוק קווים מנחים להורים ולבית המשפט כשההורים אינם מגיעים להסכמה ביניהם להסדרת חלוקת האחריות ההורית, מימושה וכיצד יש להפעיל את עיקרון טובת הילד.

  • קביעה בחוק של חובת ההורים ליישב ככל האפשר חילוקי דעות ביניהם בעניין אופן מימוש זכויות הילד, באמצעות מגשר או מטפל מקצועי, היות וההתדיינות המשפטית בעניינו של הילד לרוב פוגעת באופן ממשי בטובתו. כדי לצמצם את הצורך בהתדיינות בעניינו של הילד, מציעה הוועדה שהפנייה לבית המשפט למשפחה או לבית דין דתי לא תהיה באמצאת כתב תביעה אלא באמצעות בקשה ליישוב סכסוך.

  • חובת ההורים לגבש הסכם הורות בעת שהם נפרדים, במישרין או באמצעות מגשר או מטפל מקצועי, למימוש אחריותם להתפתחותו המיטבית של הילד, לבריאותו, לחינוכו ולקשר עם כל אחד מהוריו ובני משפחתו לאחר הגירושין.

  • קביעת קווים מנחים לבית המשפט למשפחה או בית דין הרבני להסדרת מימוש האחריות ההורית לטובת הילד על פי צרכיו האישיים ויכולות הוריו, כאשר ההורים אינם מצליחים להגיע להסכם הורות בעצמם. כמו כן, הסמכת בית המשפט למשפחה או בית דין הרבני לנקוט באמצעים שיביאו לכך שכל הורה ימלא את אחריותו ההורית על פי הסכם ההרות או הסדר ההורות שקבע בית המשפט.

  • הסדרת כללי השימוש במומחים מקצועיים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים ופסיכיאטרים על ידי בית המשפט למשפחה או בית דין דתי לקביעת הסדר ההורות. מכיוון שריבוי הבדיקות והאבחונים עלול לפגוע בטובת הילד, מוצע שבית המשפט יגביל עצמו בפניות לקבל חוות דעת של פסיכולוג או פסיכיאטר למקרים בהם התעורר חשד להפרעת אישיות או להפרעת התנהגות ממשית אצל הורה או ילד. הוועדה ממליצה על צורת חוות הדעת של המומחה, הפסיכולוג או הפסיכיאטר, ומקורותיה. היא קוראת לארגונים המקצועיים שלהם, לקבוע את הכלים המקצועיים שעליהם תתבסס חוות הדעת וכן הכשרה מתאימה למומחה שיגיש אותה לבית המשפט למשפחה או לבית דין הרבני.

עורך דין דניאל ויגלר מתמחה בטיפול בתביעות משמורת ושינוי משמורת, וכן, בתביעות הנוגעות לזמני שהות ולהפרות של זמני השהות.

לקביעת שיחת ייעוץ ניתן להתקשר 03-7444391

bottom of page