top of page

מזונות בגירים בהסכם גירושין


מתגרשים ויש לכם ילדים בגירים?

חשוב לדעת שכחלק מהסכם הגירושין צריך להגיע להסכמות בדבר המזונות גם עד לסוף השירות הצבאי ולעיתים גם לאחר מכן.

עד מתי מוטלת החובה לתשלום מזונות ?

מה התשלום הנדרש בין גיל 18 ועד גיל 21?

מה ההבדל בין הדין העברי לחוק לתיקון דיני משפחה מזונות?

כל המידע הזה בכתבה הבאה....

מיהו בגיר?

הכלל הוא שגיל הילד הוא אחד המדדים בקביעת הזכאות שלו למזונות. להלן מספר הגדרות מתוך חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט - 1959

"בגיר" - מי שמלאו לו שמונה עשרה שנה;

"קטין" - מי שאינו בגיר;

האם קיימת חובה לשלם מזונות עבור ילדים בגירים?

לפי הדין העברי האב חייב במזונות ילדיו הקטנים עד לגיל 15. לאחר מכן, חובת מזונות לבגירים אחרי גיל 15 היא על פי דין צדקה. המזונות מדין צדקה תלויים גם בכושר ההשתכרות של האם. החובה למזונות מכוח דיני הצדקה מוטלת על אב שהוא "אמיד" ועל בן שהוא "נצרך", יש להשלים את מחסורו של הנצרך, "נצרך" משמע ילד שאין באפשרותו לפרנס את עצמו.

מעבר לגיל 18, החבות לשאת במזונות הילדים הבגירים חלה על שני ההורים וזאת לתקופת בגרותם בתקופת הצבא. מקור החיוב לתקופה זו הינו בחוק האזרחי היינו בחוק לתיקון דיני משפחה מזונות, והחבות כאמור מוטלת על שני ההורים.

האם קיימת חובה לשלם מזונות עבור ילדים המשרתים בצבא?

החובה לתשלום המזונות הורחבה בפסיקה גם לגבי ילד בגיר בגילאים 18-21 מאחר ובישראל, רוב הבגירים מגויסים לשירות צבאי ונשארים תלויים בהוריהם.

החוק קבע את חובת המזונות על האב גם עם הגיעו של הבגיר לגיל 18 ועד גיל 21. עם זאת נקבע, כי האב ידאג קודם לצרכיו שלו, של בת זוגו ושל ילדיו הקטינים. הדבר רלוונטי גם לילדים בגירים המשרתים בשירות לאומי.

מה הוא גובה המזונות הנהוג לילדים בגירים מעל גיל 18?

מזונותיהם של ילדים בגירים מגיל 18 ואילך, הנהוגים יהיו לרוב בגובה שליש מסכומי המזונות שקיבלו בהיותם קטינים בפסיקה נקבע, כי המזונות אחרי גיל 18 תלויים ביכולת האב והאם להשתכר, ויכולת הבגיר עצמו להתפרנס לצרכיו. במקרים בהם הילד יכול לכלכל עצמו, על ידי עבודה או רכוש המניב רווחים, רשאי בית המשפט לקבוע שחובתו של האב לשלם מזונות תפסיק בגיל 18.

מהי חובת המזונות לבגירים שלומדים בכיתות י"ג-י"ד ובלימודי עתודה?

המגמה בפסיקה היא להרחיב את חובת הטלת המזונות על ההורים כלפי ילדיהם גם אחרי בגרותם, בתקופת הצבא. בתי המשפט מרחיבים את הטלת המזונות על האב, שכן רואים בכך המשך לימודי התיכון, עם זאת, כל מקרה יבחן לגופו.

מזונות בגירים אחרי השירות הצבאי

במקרים מסוימים וחריגים, בתי המשפט קיבלו תביעות למזונות גם כאשר הבגיר סיים את שירותו הצבאי, גר בבית ההורים ולומד באוניברסיטה.

גובה המזונות בתקופת הלימודיים האקדמיים יקבע באופן פרטני אבל נהוג שהוא כשליש מגובה המזונות המלא כמו בשירות הצבאי, תלוי ביכולת הכלכלית של האב וכן באפשרותו של הבגיר לפרנס עצמו .

לסיכום:

החוק הישראלי קובע כי אב חייב במזונות ילדים עד לגיל 18 שכן הילד נחשב כקטין, על פי ההגדרה המשפטית, בטרם מלאו לו 18. עם זאת, בעקבות המציאות הישראלית בה משרתים מרבית הצעירים בצבא עד גיל 21, נהוג להמשיך ולחייב את האב במזונות ילדיו עד שחרורם מצה"ל.

עו"ד דניאל ויגלר הוא עו"ד מיומן וחריף, בעל ידע משפטי מקצועי רחב וניסיון מקצועי רב בטיפול בתיקים מורכבים בתחום דיני המשפחה והירושה בכל הערכאות המשפטיות.

לעו"ד דניאל ויגלר יכולת לזהות במהירות את צרכי הלקוח, ולהתאים לו את האסטרטגיה המתאימה והיעילה ביותר לצורך ניהול ההליכים המשפטיים עבורו, וכן ניסיון רב בהליכי גישור בסכסוכים משפחתיים.

bottom of page