פסק דינו של לקוח המשרד בתביעה לביטול דמי מזונות


תביעת אב לביטול דמי המזונות של בתו, קטינה ילידת 2005, שנקבעו בהסכמה, וזאת בשל נתק שנוצר בינו לקטינה ומחמת שינוי במצב הכלכלי של ההורים ומעבר הבן למשמורת האב. רקע: במסגרת הסכם הגירושין שקיבל תוקף של פסק דין ב-2013 וחויב הנתבע בדמי מזונות בסך של 15,000 ₪ לחודש (7,500 ₪ לכל קטין); ב-2014 הגיעו הצדדים להסכם פשרה שאושר וקיבל תוקף של פסק דין לפיו חויב התובע בדמי מזונות בסך של 10,000 ₪ לחודש (5,000 ₪ לכל קטין). חיוב התובע במזונות הקטין בוטל רטרואקטיבית ליום 4.8.2016. לאחר שממועד זה הקטין נמצא בפועל בהחזקתו של האב ולא מתקיימים זמני שהות אצל האם. מאמצע 2017 לא נפגש התובע עם הקטינה. לטענתו, חל שינוי מהותי בנסיבות, המצדיק ביטול המזונות המתבטא בכך שהקטינה מסרבת לכל קשר עמו, והיא מורדת באביה בהנחייתה ובעידודה של הנתבעת; הקטין עבר לחזקתו הבלעדית והנתבעת לא משתתפת במזונותיו; חל שיפור במצבה הכלכלי של הנתבעת שיש לה הכנסות מעבודה, משכ"ד ממזונות הקטינה ואף מהכנסה נוספת של בן זוג חדש שמתגורר עמה ומשלם את כל הוצאותיה; הלכת בע"מ 919/15.

ביהמ"ש לענייני משפחה דחה את התביעה מהטעמים הבאים:

כידוע, פסק דין למזונות איננו יוצר מעשה בית דין וניתן לשוב ולדון בו במידה שאירע שינוי מהותי בנסיבות בהשואה למועד פסק הדין הקודם, כזה שלא נצפה ולא ניתן היה לצפות מראש, בעת החתימה על ההסכם. שינוי הנסיבות צריך להיות כזה שאם יישאר פסק הדין המוסכם על כנו, תהא אכיפתו בלתי צודקת; כאשר מדובר בהסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין וכעת מבקש אחד הצדדים לשנותו, קבעה הפסיקה, כי יש לראות את שינוי המזונות גם בהקשר הכולל של ההגעה להסכם. וכי דרוש שכנוע חזק שאכן יש שינוי מהותי בנסיבות המצדיק התערבות במה שהוסכם.

בתי המשפט הכירו בכך שלמרידה של ילד כלפי מי מהוריו עלולות להיות השלכות לעניין המזונות, עד כדי צימצום החבות במזונות, כולה או מקצתה. אך נפסק כי יש לבחון את השיקולים הבאים: א. ביטול מזונות יעשה במקרים קיצוניים ונדירים ויש לשקול תמיד חלופה מתונה יותר כגון הקטנת המזונות; ב. האם סרבנות הקשר נובעת אך ורק מרצונו האמיתי והעצמאי של הילד או שקיימת אשמה מצד אחד מההורים למצב זה; ג. האם האב נקט בכל הפעולות והמאמצים הנדרשים לצורך חידוש הקשר לרבות בפן הכלכלי כגון מימון הטיפול; ד. האם ביטול המזונות עלול לגרום לסיכול הסיכוי לחידוש הקשר; ה. מה תהיה השפעת ביטול המזונות על אפשרות קיומם הסביר של הקטינים.

להמשך קריאת פסק הדין המלא לחצו