מנגנון ההורה המרכז


פסק הדין של בית המשפט העליון דן במקרה של גירושין בהם קיים הסדר של משמורת פיזית משותפת על שלושת ילדיהם. שאלת מזונות הילדים נדונה בבית המשפט לענייני משפחה, אשר קבע כי כאשר המשמורת הפיזית משותפת לגמרי ואין פערים כלכליים משמעותיים בין ההורים, ולכן אין הצדקה לחייב את האב בתשלום מזונות והוא פטור לחלוטין מהעברת כספים לאם לצורך מזונות הילדים. זאת, תוך הסתמכות על כך שכל אחד מההורים יישא במזונות הקטין בפועל, כאשר זה שוהה עימו (מודל זה מכונה לעתים "מודל הקיזוז המלא").

האם ערערה על פסק הדין לבית המשפט המחוזי, אשר קבע כי משמורת פיזית משותפת ושכר כמעט זהה של ההורים מצדיקים הפחתה בדמי המזונות והמדור המוטלים על האב, אך לא פטור מלא. בית המשפט קבע כי במקרה של זהות בהכנסות ומשמורת פיזית משותפת יש להפחית ב- 50% את דמי המזונות, אותם הייתה מקבלת האם ועל פסק דין זה הוגש ערעור לעליון.

חשיבות של פסה"ד באה לידי ביטוי בהיבטים היישומיים של עיקרון חלוקת ההוצאות בהתאם ליכולות הכלכליות ,בפרט ביחס לניהול ההוצאות שאינן מתקזזות בפועל. אלו הן כאמור ההוצאות שאינן תלויות שהות, כלומר אינן נוגעות לקיום היום-יומי של הילד.

כאן טמון חידוש משמעותי נוסף של פסה"ד, המציע, כמנגנון ברירת מחדל, ניהול מרכזי של ההוצאות שאינן נוגעות לקיום יום יומי על ידי "הורה מרכז".

ההורה המרכז יקבל לידיו תשלום עבור ההוצאות שאינן תלויות שהות, כפי שיוערך על ידי בית המשפט במסגרת פסק הדין, מההורה האחר, בהתאם לחלק היחסי של ההורה האחר בהכנסות. עוד קבע בית המשפט כי ככלל, ההורה המרכז יהיה זה ששימש כמטפל העיקרי של הילדים טרם הפרידה.

מנגנון ההורה המרכז נועד ליצור מנגנון יישומי שאינו מתבסס על שיתוף פעולה בין ההורים לצד זאת, הותיר בית המשפט שיקול דעת רחב לערכאות הדיוניות לקביעת מנגנון יישומי אחר לטיפול בנשיאת ההוצאות שאינן תלויות שהות. במסגרת זו הציע בית המשפט פתרון נוסף לבעיית היישום, כגון חשבון בנק משותף של ההורים. עם זאת הדגיש ביהמ"ש כי פתרון זה מתאים בעיקרו להורים "המאופיינים במידת אמון ושיתוף פעולה גבוהה יותר בין הצדדים".

למעשה פוסל בית המשפט את הגישה לפיה במצבי משמורת פיזית משותפת, כאשר הכנסותיהן הפנויות של ההורים שוות או דומות, ניתן לבצע "קיזוז מלא" של כלל הוצאות הקטין (וכפי שפסק בית המשפט ) .בית המשפט רואה בסיפוק צורכי הילד את האינטרס החשוב ביותר במכלול האינטרסים שבסכסוך הכולל, ואינו מותיר דבר ליד המקרה.

לסיכום:

במצבי משמורת פיזית משותפת, כאשר הכנסותיהם הפנויות של ההורים דומות או שוות, ההוצאות תלויות השהות (כולל המדור) מתקזזות באופן שווה. על ביהמ"ש להעריך את ההוצאות הנוספות שאינן תלויות שהות, וכברירת מחדל לייעד לאחד ההורים את תפקיד ההורה המרכז אליו יעביר ההורה האחר מחצית סכום זה מדי חודש.

#גירושים #רכוש #גירושין #הליכיגירושין #הורהמרכז #מזונות