תלונות שווא בהליך הגירושין -רעה חולה בחברה הישראלית


לא אחת במסגרת הליכי גירושין מוגשות בקשות לצווי הגנה גם כאשר אין עילה, כחלק מטקטיקה פסולה של אחד הצדדים במסגרת הליכי הגירושין, וזאת במטרה לפגוע בצד השני ולגרום לו להיכנע לתכתיבי מבקש הצו.

מה הוא צו הגנה?

צו הגנה הינו צו שיפוטי המכיל הוראות ואיסורים שונים כנגד מקבל הצו (למשל הרחקה מבן משפחה/ילדים או מתן הוראות כאלו ואחרות בכל הקשור לדרכי יצירת קשר בין מקבל הצו ובני משפחתו).

צווי הגנה ניתנים מכוח שני חוקים: החוק למניעת אלימות במשפחה או החוק למניעת הטרדה מאיימת, וזאת בהתאם למהות הפגיעה שבעקבותיה עתרו לקבלת הצו מלכתחילה.

צו הגנה לפי החוק למניעת אלימות במשפחה:

בית המשפט רשאי לתת צו הגנה מפני אדם, כאשר התקיימו אחד מהתנאים הבאים:

(1) בסמוך לפני הגשת הבקשה נהג אותו אדם באלימות בבן משפחתו, ביצע בו עבירת מין או כלא אותו שלא כדין;

(2)התנהגותו של אותו אדם נותנת בסיס סביר להניח כי הוא מהווה סכנה גופנית ממשית לבן משפחתו או שהוא עלול לבצע בו עבירת מין;

(3) אותו אדם התעלל בבן משפחתו התעללות נפשית מתמשכת, או התנהג באופן שאינו מאפשר לבן משפחתו ניהול סביר ותקין של חייו;

לכמה זמן תקף צו ההגנה?

תקפו של צו הגנה לא יעלה על שלושה חדשים; בית המשפט רשאי להאריך את תקפו של הצו מפעם לפעם, ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על ששה חדשים; ואולם, מנימוקים מיוחדים בית המשפט רשאי להאריך את תוקפו של הצו לתקופה כוללת שלא תעלה על שנה אחת.

צו הגנה לפי החוק למניעת הטרדה מאיימת:

הטרדה מאיימת היא הטרדתו של אדם בידי אחר בכל דרך שהיא או נקיטת איומים כלפיו, בנסיבות הנותנות בסיס סביר להניח כי המטריד או המאיים עלול לשוב ולפגוע בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו של האדם או כי הוא עלול לפגוע בגופו.

בהגדרת ההטרדה המאיימת נכללות הפעולות הבאות:

(1) בילוש, מארב או התחקות אחר תנועותיו או מעשיו של אדם, או בפגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת;

(2) נקיטת איומים;

(3) יצירת קשר עם אדם כלשהו בעל פה, בכתב או בכל אמצעי אחר;

(4) פגיעה ברכושו של אדם, בשמו הטוב, או בחופש התנועה שלו;

(5) בעיסוק בשמירה בבית משותף בניגוד להוראות לפי חוק הגבלת שירותי שמירה בבתים משותפים, התשס"ט-2008.

לכמה זמן תקף צו מניעת הטרדה מאיימת?

תוקפו של צו מניעת הטרדה מאיימת לא יעלה על שישה חודשים; בית המשפט רשאי להאריך את תוקפו של הצו, ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על שנה, ואולם מנימוקים מיוחדים שיפורטו בהחלטתו, רשאי הוא להאריך ולחזור ולהאריך את תוקפו של הצו לתקופה כוללת שלא תעלה על שנתיים.

לדאבון ליבם של רבים מעורכי הדין העוסקים בתחום דיני המשפחה, התופעה של הגשת בקשות סרק לצווי הגנה הלכה והתרחבה במרוצת השנים שחלפו מאז חוקק החוק. עסקינן ברעה חולה, שפגיעתה קשה, לא רק באדם שכלפיו מופנית הבקשה, אלא גם בקורבנות אמת של אלימות במשפחה הזקוקים לקבלת סעד משפטי מידי, ועלולים להיתקל חלילה ביחס ספקני כלפי בקשותיהם.

ביהמ"ש החלו רק לאחרונה לטפל בתופעה של בקשות סרק אלו, ובשנים האחרונות אף נפסקו פיצויים והוצאות גבוהות כאשר בית המשפט התרשם שהבקשה לצו ההגנה הוגשה ממניעים זרים ושיקולים טקטיים ולא בשל עילה אמתית לקבלת צו הגנה.

לאחרונה אף הוקמה ועדה מיוחדת בלשכת עורכי הדין אשר אמורה לטפל בתלונות שווא לצווי הגנה.

המוטו של משרדנו הוא לחימה ללא פשרות עבור לקוחות המשרד הן בטיפול במקרי אלימות והטרדה קשים במסגרת הליכי גירושין והן בהגנה כנגד בקשות סרק לצווי הגנה בערכאות השיפוטיות, ומתן תמיכה ואוזן קשבת ללקוחותינו, הן במהלך ניהול ההליכים המשפטיים והן לאחר סיומם.

עו"ד דניאל ויגלר דובר אנגלית, צרפתית ואיטלקית ומייצג תושבי חוץ בנוגע להליכים משפטיים בתחום המעמד האישי בישראל, חטיפות ילדים ודיני ירושה.

המשרד נמצא בתל אביב בסמוך לכיכר המדינה, אזור בעל גישה נוחה ואזורי חניה.

עו"ד דניאל ויגלר הינו חבר בוועדה לטיפול בתלונות שווא בלשכת עורכי הדין

לכול הכתבות לחצו>>>

לעמוד הבית לחצו>>>

#צוהרחקה #צוהגנה #תלונותשווא #אלימותבמשפחה #הטרדהמאיימת #הליכיגירושין