נושלת מירושה – מה ניתן לעשות??


לעיתים בזמן פתיחת הצוואה מגלה אחד הצדדים כי הוא נושל מהצוואה ולא קיבל את אשר מגיע לו לפי החוק.

למשל: צוואה של אב אשר מדירה את אשתו באופן מוחלט או את חלק מילדיו או צוואה של אם אשר מחליטה כי נכסיה יעברו לבן זוג אשר היא פגשה לאחרונה תוך כדי נישול ילדיה.

דיני משפחה וירושה עוסקים בסוגיה מורכבת זו תוך שמירה על כיבוד רצון המנוח שהוא עיקרון על במשפט הישראלי, וקיימת חזקה שמי שעורך צוואה כפי שנקבע בחוק הירושה, פועל מתוך גמירת דעת ליצור צוואה ומתוך מודעות למהותה ולכוחה. כאשר הצוואה תקינה (כלומר, הצוואה מקיימת את כל הדרישות הקבועות בחוק בכל הנוגע לאופן עריכתה), החזקה היא שהצוואה נעשתה בגמירות דעת של המנוח/ה והנטל להוכיח את ההפך הינו על כתפי מי שמתנגד לקיום הצוואה. אולם, במידה והצוואה פגומה מבחינה צורנית, נטל הראיה יתהפך ויהיה על כתפי זה שמבקש לקיים את הצוואה, על אף הפגמים הצורניים שנמצאו בה.

מהו צו קיום צוואה?

צו קיום צוואה שנותן הרשם לענייני ירושה מקנה לצוואה תוקף משפטי מחייב, לאחר פטירתו של המצווה. את הבקשה למתן צו קיום צוואה יכולים לבקש היורשים המוזכרים בצוואה, וכן כל אדם אשר מעוניין במתן צו הקיום. הודעה על דבר הגשת הבקשה מתפרסמת בעיתון יומי וברשומות, וכוללת אפשרות להגיש התנגדות למתן צו קיום הצוואה.אם הצוואה מתייחסת רק לחלק מנכסיו של הנפטר, יהיה צו קיום הצוואה תקף רק לגבי הנכסים שנכללים בצוואה, ויתרת נכסי העיזבון יחולקו על פי דין, באמצעות צו ירושה. צו קיום צוואה אינו מתיישן שכן דינו הוא כדין פסק דין, וניתן לקבלו בכל עת באמצעות המאגר הממוחשב בכל לשכות הרשם לענייני ירושה. כדי שהיורשים יוכלו לממש את הצוואה שהותיר הנפטר, עליהם להוציא "צו קיום צוואה". צו זה מאשר את נוסח הצוואה ומתקף אותה כפסק דין. היורשים נדרשים לפרסם את הגשת הבקשה לצו קיום צוואה ברשומות ובעיתונים, כדי לאפשר לבעלי עניין להגיש התנגדות לצוואה.

מי רשאי להתנגד ולערער על הצוואה?

כל אדם בעל עניין יכול להתנגד לצוואה. בעל עניין הוא כל אדם או עסק שיש לו מה להרוויח או להפסיד אם יימצא שהצוואה תקפה. למרות שרוב בעלי העניין הם בני משפחה שחשים שהצוואה אינה הוגנת כלפיהם, התנגדות לצוואה יכולה להגיע גם מצד הנושים של הנפטר.

מי רשאי להתנגד ולערער על הצוואה?

כל אדם בעל עניין יכול להתנגד לצוואה. בעל עניין הוא כל אדם או עסק שיש לו מה להרוויח או להפסיד אם יימצא שהצוואה תקפה. למרות שרוב בעלי העניין הם בני משפחה שחשים שהצוואה אינה הוגנת כלפיהם, התנגדות לצוואה יכולה להגיע גם מצד הנושים של הנפטר.

איך מתנגדים לצוואה?

התנגדות לצוואה מתחילה כאשר בעל עניין מגיש עתירה בפני בית המשפט שקוראת תיגר על הצוואה. על מגיש העתירה להוכיח שהצוואה אינה חוקית. לפי החוק, כל אדם יכול להגיש התנגדות לקיום צוואה בתוך 14 יום ממועד פרסום הגשת הבקשה לקיום צוואה ברשומות ובעיתונות. אבל, במקרים מיוחדים הרשם או בית המשפט יכול לקבוע מועד מאוחר יותר.

את ההתנגדות לצו קיום הצוואה צריך להגיש כתצהיר בכתב לרשם לענייני ירושה, עם עותק אחד לבית המשפט ועותקים נוספים, כמספר בעלי העניין בתיק.

מה צריכה לכלול ההתנגדות לקיום הצוואה?

  • ציון נושא ההתנגדות.

  • רשימת נימוקים להתנגדות.

  • צרוף של המסמכים הרלוונטיים, עליהם מתבססת ההתנגדות.

  • תצהיר (מאומת בפני עורך דין), שתומך בעובדות שמופיעות בכתב ההתנגדות.

  • קבלה עבור תשלום האגרה הנדרשת.

  • טופס "פתיחת הליך".

  • אם המתנגד מיוצג על ידי עורך דין, צריך לצרף ייפוי כוח של המתנגד.

  • לאחר הגשת ההתנגדות, התיק מועבר לבית המשפט על ידי מזכירות הרשם.

מהם התנאים להגשת התנגדות לקיום צוואה במטרה לפסול אותה?

אם קיימת צוואה מאוחרת מזו שעבורה הוגשה בקשה לצו קיום צוואה.

אם בצוואה יש פגמים, או אם היא לא משקפת את הרצון האמתי של המוריש.

אם הצוואה נערכה בתנאים שמלמדים על השפעה בלתי הוגנת כמו: תחת איום, לחץ או אונס או, אם אחד הנהנים מן הצוואה השתתף בהכנתה.

נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרון ברק, כתב בפסיקתו כי הצורך והרצון לכבד את רצונו של המת מהווה חלק בלתי נפרד מהמורשת של החברה הישראלית, והוא כביטוי מובהק לאוטונומיה של הרצון הפרטי. ברק הוסיף כי מדובר בזכות חוקתית ראשונה במעלה המוצאת ביטוי בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

מומלץ ביותר, לכל אדם באשר הוא, להתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום, על מנת לנסות ולצמצמם כמה שיותר, עוד בחייו, את המחלוקות שעלולות להיווצר לאחר פטירתו בכל הנוגע לאופן חלוקת רכושו. כמו כן, גם היורשים צריכים להיות מודעים לזכויות ולחובות הכרוכות בזכות לרשת (כגון הזכות להסתלק מהעיזבון או לערוך עסקה בין יורשים), ועל כן, מוטב גם להם להתייעץ בעו"ד, בטרם יעתרו בבקשות להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה.

#עודדניאלויגלר #צוואה #ירושה #ערעור