top of page

דירת המגורים מרכז המחלוקת בהליך גירושין


אצל מרבית הזוגות בישראל הדירה היא הנכס היקר והמהותי שברשותם. הבעיה, שנכס זה מהווה לעיתים תכופות את מרכז המחלוקת כאשר מתגרשים.

מהם האפשרויות שעומדות בפני בני הזוג בעניין חלוקת הדירה:

1. למכור את הדירה לצד שלישי, להשתמש בכספי התמורה כדי לכסות את חוב המשכנתא (במידה וקיים) ואת יתרת התמורה לחלק בין הצדדים.

2. פירוק שיתוף במקרקעין במקרה של מחלוקות קשות וחוסר יכולת של בני הזוג לשתף פעולה, עליהם לעתור לפירוק שיתוף. במצב זה ימנה בית המשפט כונסי נכסים לשני הצדדים והם יפעלו למכירת הדירה, יסלקו את המשכנתא, (במידה וקיימת), ויעבירו את התמורה שתיוותר לחלוקה בין שני הצדדים (בכפוף להוראות אחרות של בית המשפט בנוגע לאופן חלוקת הרכוש ואף לעיתים בענין המזונות).

3. העברת זכויות אגב גירושין– אפשרות של הצדדים שאחד מהם יקבל את זכות משנהו בדירה. להעברת זכויות בין הצדדים מספר יתרונות:

  • על-פי החוק, העברת זכויות בנכס מקרקעין בישראל בהתאם לפסק-דין הניתן 'אגב גירושין', אינה מהווה 'עסקה' כלל ולכן לא חל אירוע מס וגם אין צורך לדווח על ההעברה לרשויות המס ו/או להציג אישורי מסים בעת העברת הזכויות. ובלבד שההעברה נעשית בין בני-הזוג עצמם, או לילדיהם. להלן לשון החוק "העברת זכויות בזכות במקרקעין או בזכות באיגוד מקרקעין, הנעשית על פי פסק דין שניתן אגב הליכי גירושין, לא יראוה כמכירה או כפעולה באיגוד לענין חוק זה, בין אם היא העברה בין בני הזוג ובין אם היא העברה מהם לילדיהם ובמכירתהזכות במקרקעין או בפעולה באיגוד מקרקעין על ידי מי שהועברו לו הזכויות בזכות במקרקעין כאמור, יהיו שווי הרכישה של הזכות ויום רכישתה, לרבות לענין סעיף 7א, שווי הרכישה ויום הרכישה שהיו נקבעים לפי הוראות חוק זה או לפי הוראות הפקודה, לפי הענין, אילו נמכרה הזכות או נעשתה הפעולה על ידי מי שהעביר את הזכויות בה."

  • חסכון בעלויות של תיווך, עורך דין, הקנס של סילוק מוקדם של משכנתא, הובלה, שיפוץ וקניית ציוד מתאים לדירה חדשה, וכל ההוצאות הכרוכות במכירה ורכישה של שתי דירות שונות. העסקה בדרך כלל נכללת כחלק מהסכם הגירושין והמסמכים מועברים ישירות .

  • היוון תשלומים עתידים – במקרים רבים במיוחד בין בני זוג עם הכנסות נמוכות תשלום המזונות מכביד מאד על הבעל, והרכוש המרכזי, הדירה מאוד משמעותי עבור האישה לבטחונה הכלכלי, במקרה זה יש אפשרות לעושת היוון מדור פירושו תרגום הזכויות בדירה מול תשלומי המדור החודשיים, תשלום מזונות נמוך יותר באמצעות היוון חלקו של הבעל בדירה לטובת האישה, על חשבון תשלום מזונות עתידי. חשוב לציין שאין באפשרות הבעל להוון את כל המזונות כי עדין יש לילדים צרכים נוספים מעבר למדור.

  • מתן אפשרות של חלוקת רכוש שלא במידה למחצה, כלומר, זה שיוותר על הדירה יקבל את הדירה יוותר על רכוש משותף אחר.

ומה במקרה אם על הדירה עדין יש חובות משכנתא?

במקרה של משכנתא העברה אגב גירושין, הצד שיקבל את הדירה, בדרך כלל, נוטל על עצמו את האחריות להמשך תשלומי המשכנתא, והדבר מחייב את הסכמת הבנק לכך.

חשוב לפנות לעו"ד המומחה בדיני משפחה בלבד לצורך ייעוץ וטיפול בענייני מזונות, מדור ומכירת דירה במסגרת הסכם גירושין. משרד עו"ד דניאל ויגלר הינו מתמחה בניהול תיקי ונותן מענה לכל הסוגיות וההליכים המשפטיים הקשורים לנושאים אלו. משרדינו עוסק בניהול תיקי משפחה מורכבים, וכן, בניהול הליכי גישור, בעריכת צוואות, הסכמי ממון, הסכמי גירושין, הסכמים בין ידועים בציבור, הסכמי הורות, הסכמים בין יורשים, מימוש צוואת ועיזבונות ועוד.

bottom of page